SMÄRTORIKA MYSTERIET

steg-för-steg Rosenkrans


(Latin)


MEDITATION INFÖR St. JOSEFS 54-DAGARSFASTEROSENKRANS

1 maj - 23 juni


– Utan tro finns inget hopp och utan hopp finns ingen kärlek –

– genom meditationen får hjärnan ägna sig åt en stilla eftertanke –


GUDS RUSTNING

– Efesierbrevet 6:10-18 –

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

Ta på er Guds rustning,

så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.

Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.

Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund.

Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

Amen

INTRODUKTION INFÖR St. JOSEFS 54-DAGARSFASTEROSENKRANS

Vi börjar alltid med Ärkeängel St. Michaelbönen som skydd för vår rosenkransbön samt dess intentioner.

Därefter följer bönen till St. Josef, den Universiella Kyrkans skyddspatron.


+ I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen

 

+  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,
var oss ett värn mot Satans ondska och försåt!
‘Må Gud befalla honom’, så ber vi ödmjukt,

och du, furste över de himmelska härskarorna,
med Guds kraft nedstöt till helvetet djävulen och de övriga onda andar,

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.  

Amen


Den Mirakulösa Medaljens bön

The Raccolta, ed. 1910, #255


O MARIA sine labe concépta, ora pro nobis, qui ad te confúgimus.

-------------

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till Dig!

O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee!

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous!(p.s. vi upptäckte vid ett tillfälle att vår egen Mirakulösa Medaljen var felaktig då bönen var fel. Efter mycket letande har det visat sig att det faktiskt vimlar av olika böner, och medaljer som är inkorrekta.

Det korrekta är att bönen på medaljen ska synas OCH bönen ska vara korrekt.

Glöm inte bort att medaljerna dessutom ska välsignas och stänkas med vigvatten.

Ovan versioner är korrekta och godkända av en exorcistpräst.)


Bön till Sankt Josef

– skyddshelgon för den Universiella Kyrkan (150 år (år 2020)),

Fäder, den Heliga Familjen, Familjer, de i Äktenskap, Arbetare samt Terror of Demons –


Salige Josef,

Högst vaksamme beskyddare av den Heliga Familjen,

försvara Jesu Kristi utvalda avkomma.

Högst kärleksfulle fader,

bevara oss från villfarelsens och korruptionens fördärv.

Du modigaste av beskyddare,

hjälp oss från Himlen i denna konflikt med mörkrets makter.

Och precis som du för länge sedan räddade Jesusbarnet

när Hans liv var i fara, försvara nu Guds Heliga Kyrka mot fiendens försåt och från all motgång.

Värna oss för evigt under ditt beskydd, så att vi,

genom att följa ditt exempel och styrkta av din hjälp

må kunna leva ett heligt liv, dö en lycklig död,

och uppnå evig sällhet i Himlen..

Amen

Originalbön: Leo XIII, Quamquam Pluries. 15 aug. 1889.

Översättning: Gunilla von Wachenfelt.


BOTGÖRING INFÖR St. JOSEFS FASTE-ROSENKRANS

 Vi ber Fatima Ängelns gottgörelse- & försoningsbön samt Fredsängelns Förlåtelsebön.

Högst Heliga Treenighet,

Fadern, Sonen och den Helig Ande,

jag dyrkar Dig innerligt och frambär Dig Jesu Kristi allra käraste

Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet,

närvarande i världens alla tabernakel,

som gottgörelse för de illdåd, vanhelgande och likgiltighet

med vilka Han är sårad av.

Och genom det Heliga Hjärtats och

Marias Obefläckade Hjärtas oändliga välgärningar,

ber jag om omvändelse för de arma syndare.

 

Min Gud, till Dig står min tro, min dyrkan,

mitt hopp och min kärlek!

Jag ber om förlåtelse för alla

som inte tror, inte hoppas, inte tillber, inte älskar Dig.

Amen

 
CONFITEOR

Syndabekännelse


Jag bekänner inför Gud allsmäktig, den saliga ständiga jungfrun Maria, den salige ärkeängeln Mikael, den salige Johannes Döparen, de heliga apostlarna Petrus och Paulus, alla helgon, och dig, fader, att jag har syndat i tankar, ord och gärningar.


Detta är min skuld,      min skuld,      min stora skuld,


Därför ber jag den saliga ständiga jungfrun Maria, den salige ärkeängeln Mikael, den salige Johannes Döparen, de heliga apostlarna Petrus och Paulus, alla helgon, och dig, fader, att bedja för mig till Herren, vår Gud.


HELGANDE INFÖR St. JOSEFS 54-DAGARS FASTEROSENKRANS

Bed för oss, heliga Guds moder så att vi blir värdiga Kristi löften.

O Maria Obefläckade Hjärta, Kyrkans Drottning och Moder,

jag förnyar min helgelse till Dig för denna dag och för evigt,

så att du kan använda mig till Jesus kommande kungarike.

För detta ändamål erbjuder jag Dig idag

alla mina böner, gärningar och försakelser.  

Amen

(The Immaculata prayer by St. Maximilian Kolbe)

Helgande till Jesus, Maria och Josef

- Act of Consecration to the Chaste Heart of St. Joseph - 

Översättning: Gunilla von Wachenfelt

Helgande till Sankt Josefs Rena Hjärta 

 

O ärorike patriark och den Katolska Kyrkans beskyddare! O oskuldsfulle make till Guds Moder och beskyddare och fosterfader till Ordet som blev kött! I Jesu och Marias närvaro, väljer jag dig idag till att bli min beskyddare och fader.

 

O du som Gud valde att bli den Heliga Familjens överhuvud, jag bönfaller dig att ta emot mig, trots att jag är helt ovärdig, till att bli en fattig liten tjänare i ditt heliga hushåll. Giv mig till din Obefläckade Maka och bed henne att också ta emot mig som tjänare och adoptera mig som sitt barn. Tillsammans med henne, lär mig, du som är det inre livets mästare hur man ständigt kan tala med Jesus och hur man troget tjänar honom i allt till livets ände.

 

Du utvaldes att övervaka Himmelens Levande Bröd, att utgivas till dina svältande små bröder. O hjälp mig, tillsammans med Maria, att förbereda mitt arma hjärtas stall för att mottaga, välförtjänt och ofta, min välsignelses bröd. Låt mig ta emot det från dina och Marias händer varje gång jag går till det Heliga Bordet.

 

O min kärleksfulle och vaksamme fader, härmed helgar jag mig till dig; och jag har definitivt för avsikt att aldrig lämna dig, och aldrig säga eller göra något, eller tillåta någon jag bestämmer över att säga eller göra något som vanhedrar dig! O du överhuvud i Guds hus på jorden, liksom Jesus och Maria gjorde ställer jag mig och alla mina bekymmer under din vårdnad och ditt skydd. Till dig, efter Jesus och Maria, helgar jag min kropp och själ med all dess förmåga, andliga framsteg, mitt hem och alla mina angelägenheter och företaganden.

 

Övergiv mig inte, utan antag mig som tjänare och barn i den Heliga Familjen. Vaka ständigt över mig, särskilt under den sista hemska timman av mitt liv på jorden: besök mig då och stärk mig med Jesus och Maria på det att jag tillsammans med dem och dig må lovsjunga den gudomliga Treenigheten i all evighet. 

Amen

OFFERBÖN INFÖR ROSENKRANSEN

(offerbön som inkl. Vår Fru av Fatimas eukaristiska bön,

från första uppenbarelse i Fatima den 13 maj 1917)


Evige Fader, jag offrar Dig denna rosenkransbön,

genom Marie Obefläckade Hjärta

i förening med hennes Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod,

som tacksägelse för alla Dina välgärningar,

enligt Jesu Heliga Hjärtas intentioner;

för all nåd och välsignelse som skall sluta oss nära

detta älskade Hjärta i livet, i döden, i tid och evighet;

för de sjuka; de döende;

för syndarnas omvändelse och för själarna i Skärselden;

för dem som har bett om vår förbön

och som vi är förpliktade att be för

samt för familjeintentioner, att Du, Gud,

må leda allt till Din större ära och härlighet

och för en salig död för oss alla.

Evige Fader, ge mig styrka att be den Heliga Rosenkransen innerligt varje dag intill min död med intentionen att få hjärtats vishet enligt den uppenbarade sanningen och få uppriktig ånger och förlåtelse för mina synder. Låt oss be för Påve Fransiskus eviga själ och att vår Helige Fader står tydligt och starkt, istället för mångtydigt och svagt inför hans fiender som genom den Ondes ansatthet vill förgöra våra själar. Vi ber om Rysslands konsekration till Jungfru Marie Obefläckade Hjärta.O högst Heliga Treenighet, jag dyrkar Dig.

Min Gud, min Gud,

jag älskar Dig i det högst Välsignade Sakramentet.

Amen

®RosenkransensVänner2017/05835, Stockholm.


HÄR BÖRJAR DEN HELIGA ROSENKRANSEN

Signum Crucis

+ I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen

 

  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen

Därefter (fortfarande på korset) ber vi Den Apostoliska Trosbekännelsen.

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig,

himmelens och jordens Skapare.

Jag tror ock på Jesus Kristus,

Hans enfödde Son, vår Herre,

knäfall

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av Jungfrun Maria,

avslut knäfall

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nedstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till Himmelen,

sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

                   

Jag tror ock

på den Helige Ande,

den Heliga Katolska Kyrkan,

de Heligas samfund,

syndernas förlåtelse,

köttets uppståndelse

och ett evigt liv.    

Amen

Fader vår    (Första pärlan efter korset)   (CCC 2759 & Matt 6:9-13).

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde.

Amen

På de tre samlade pärlorna:

Hell Dig Maria  


vilket står för de gudomliga dygderna:   Tro,   Hopp,   Kärlek

Hell dig Maria,
full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss föröke tron

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

 

 

Hell dig Maria,
full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss styrke hoppet

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

 


Hell dig Maria,
full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss upptände kärleken

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

                   Pärla 5   Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

Nästa steg är den sammanlänkande Medaljongen

och de 

Smärtorika Mysterierna

På ensamma pärlan:

introducera det för Smärtorika mysteriet    (primumum mysterium Dolorósa):

Jesus Dödsångest i Getsemane,    (Agonía in Hortu) 

(Mark 114:33-42)

Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna:

”Sitt kvar här, medan jag ber.”


Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och började bäva och ängslas, och han sade till dem:

”Min själ är bedrövad ända till döds: Stanna här och vaka.”


Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, om det var möjligt.

Han sade: ”Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.”


När han kom tillbaka fann han att de sov, och han sade till Petrus: ”Simon, sover du? Orkade du inte vaka en enda timme? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.”


Så gick han bort igen och bad med samma ord.

När han kom tillbaka fann han igen att de sov; de kunde inte hålla ögonen öppna, och de visste inte vad de skulle svara honom.


För tredje gången kom han tillbaka, och då sade han: sov den återstående tiden, och vila? Det räcker nu. Stunden är inne: Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer.


Stig upp, låt oss gå: Här kommer han som skall förråda mig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

På ensamma pärlan:

introducera det andra Smärtorika mysteriet    (secundum mysterium Dolorósa):

Jesus Gisslas,    (Flagellátio) 

(Mark 15:1-15, Matt 27:19, 21, 24-25)

När morgonen kom, höll översteprästerna en överläggning, med de äldste och de skriftlärda och hela Stora rådet som berett rådplägning mot Jesus, att de skulle kunna få honom avrättad.

De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus.


Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom, och då frågade Pilatus honom: ”Har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig!”

Men han svarade ingenting mera, och Pilatus blev förvånad.


Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna.

Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade.


Han svarade: ”Vill ni att jag skall släppa judarnas kung?”


Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru:

”Du skall inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. För jag har lidit mycket idag i en dröm för hans skull”


Översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas i stället.


Ståthållaren sade nu till dem: ”Vilken av de båda vill ni att jag skall frige?”

De svarade: ”Barabbas”

Pilatus sade på nytt: ”Vad skall jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?”

De ropade: ”Korsfäst honom!”

Pilatus frågade: ”Vad har han gjort för ont?”

Men de ropade våldsamt: ”Korsfäst honom!”


När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade:

”Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak.”


Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

På ensamma pärlan:

introducera det tredje Smärtorika mysteriet    (tertium mysterium Dolorósa):

Jesus Törnekröning,    (Coronátio Spini) 

(Matt 27:27-31)

Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en purpurröd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sade:

 

”Leve judarnas konung.”

 

De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

På ensamma pärlan:

introducera det fjärde Smärtorika mysteriet    (quarttum mysterium Dolorósa):

Jesus bär korset,    (Baiulátio Cruci) 

(Joh 19:16-17, Luk 23:27-32)

Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig.


Han bar själv sitt kors ut till Kalvarieberget, på hebreiska Golgota. En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem: ”Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man skall säga: Saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di. Då skall man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad skall då inte ske med det torra?”


De förde också ut två förbrytare för att korsfästa dem tillsammans med honom.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

På ensamma pärlan:

introducera det femte Smärtorika mysteriet    (quintum mysterium Dolorósa):

Jesu korsfästelse och död,    (Crucifixio et Mors)

(Luk 23:33-46, Mark 16:32)

När de kom till Kalvarieberget korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster.

Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” De delade upp hans kläder och kastade lott om dem.


Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: ”Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde, låt honom nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro.

Också soldaterna gjorde narr av honom och sade:

”Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.”

 

Det fanns också ett anslag ovanför honom:

Det här är judarnas konung.

 

Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade:

”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.” Men då tillrättavisade honom den andre: ”Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får lida för vad vi har gjort men denne man har intet ont gjort” Och han sade: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.”

Jesus svarade: ”Sannerligen, i dag skall du vara med mig i paradiset.”


Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela landet ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades.

 

Och Jesus ropade med hög röst:

”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” När han sagt detta gav han upp andan.

 

Förhänget i templet brast mitt itu för det var en jordbävning.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

Salve Regina,

Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus,

gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum,

benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens,

o pia,

o dulcis Virgo Maria.

V. Bed för oss, o heliga Guds Moder.     

R. Att vi må bli värdiga Kristi löften.

Avslutande Rosenkransbön inför Korset

Gud, din enfödde Son har genom sitt liv,

sin död och sin uppståndelse

förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss.

Vi ber dig:

låt oss som i den saliga jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen

 

  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen

Här avslutar Kardinal Leo Burke och Biskop Athanasius Schneider sin Rosenkrans på latin.


Rosenkransens Vänner fortsätter följa pärlorna väg till Korset...

Den Förenande Medaljongen

Kransen är sluten och vi har nu nått den förenande medaljongen

där vi ber Salve Regina.


De Marianska hymnerna sjungs efter Rosenkransens avslut.

Låt oss bedja :


I Ditt Namn, o Jesus Kristus, vår Herre och Gud, styrkta av förböner av den Obefläckade Jungfrun Maria, Guds Moder, av den Salige Ärkeängeln Mikael, och av de saliga Apostlarna Petrus och Paulus, och alla Helgon, åtar vi oss trosvissa att tillbakavisa djävulens attacker och svek.


Helige Josef, du vars beskydd är så stor, så stark; du som är vår förespråkare inför Guds Tron; jag sätter all min tillit och mina önskningar till dig.


O min Jesus, jag gör det av kärlek till Dig för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för alla de synder som begås mot Marias rena Obefläckade Hjärta.


Och du, Maria, Prästers Heliga Moder, välsigna och beskydda alla präster från farorna i deras heliga kallelse och led dessa arma förvirrade kardinaler, biskopar och präster som varit otrogna sin sublima kallelse, med välvillig moders hand, tillbaka den gode herden!

Amen.Låt oss be för vår Helige Fader – Påve Fransiskus I eviga själ och för de Påvliga intentioner (Raccolta).


V. Må Herren bevara honom, ge honom långt liv, göra honom välsignad här på jorden, och må Herren inte överlämna honom till hans fienders makt.


V. Må din hand vara på din helige tjänare.

R. Och på din son som du har smort.

 

Amen


 

Under din barmhärtighet tar vi vår tillflykt, Guds Moder.

Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd utan rädda oss ur faror,

du enda rena, du enda välsignade.

Amen


Ärkeängel Mikael, Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden, Försvara oss mot den onde fienden och be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,
var oss ett värn mot Satans ondska och försåt!
‘Må Gud befalla honom’, så ber vi ödmjukt,

och du, furste över de himmelska härskarorna,
med Guds kraft nedstöt till helvetet djävulen och de övriga onda andar,

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.  

Amen

I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen

 

  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen

MARIANSKA HYMNER

(säsongsrelaterade)


Alma Redemptoris

Ave Regina Caelorum

Regina Caeli

Salve Regina

PÅ ROSENKRANSKORSET


- LÅT OSS FÖRENAS MOT ONDSKAN -

vid foten av korset

BÖN TILL MIN SKYDDSÄNGEL

Guds ängel,

som är min beskyddare,

upplys, försvara, styr och vägled mig,

vilket har blivit anbefallt åt Dig av Gud Faders kärlek.

Amen

Ángele Dei,

qui custos es mei,
me tibi commissum pietáte supérna,
hodie illúmina, custódi, rege et gubérna.
Amen

Loretolitanian även kallad  Jungfru Marias Litania

eller Lauretanska Litanian


- obligatorisk under oktober månad - nu obligatoriskt under jubileumsåret -


Herre, förbarma Dig,

R. Herre, förbarma Dig.

Kristus, förbarma Dig,

R. Kristus, förbarma Dig.

Herre, förbarma Dig, Kristus, hör oss,

R. Kristus, bönhör oss.


Gud Fader i Himmelen,   

R: förbarma Dig över oss.

Guds Son, världens Frälsare,   

R: förbarma Dig över oss.

Gud, Helige Ande,   

R: förbarma Dig över oss.

Heliga Treenighet, en ende Gud,   

R: förbarma Dig över oss.


Heliga Maria,

R. bed för oss
Heliga Guds Moder

R. bed för oss
Heliga Jungfru över alla Jungfrur

R. bed för oss
Kristi Moder

R. bed för oss
Kyrkans Moder

R. bed för oss
Den Gudomliga Nådens Moder

R. bed för oss
Du rena Moder

R. bed för oss
Du kyska Moder

R. bed för oss
Du okränkta Moder

R. bed för oss
Du Moder utan fläck

R. bed för oss
Du högt älskade Moder

R. bed för oss
Du underbara Moder

R. bed för oss
Du det Goda Rådets Moder

R. bed för oss
Du Moder till vår Skapare

R. bed för oss
Du Moder till vår Frälsare

R. bed för oss
Du visa Jungfru

R. bed för oss
Du vördnadsvärda Jungfru

R. bed för oss

Du högt lovade Jungfru

R. bed för oss
Du mäktiga Jungfru

R. bed för oss
Du milda Jungfru

R. bed för oss
Du trogna Jungfru

R. bed för oss
Rättfärdighetens spegel

R. bed för oss
Vishetens säte

R. bed för oss
Orsak till vår glädje

R. bed för oss

Du Andens kalk

R. bed för oss
Du dyrbara kalk

R. bed för oss
Du hängivenhetens kalk

R. bed för oss
Du hemlighetsfulla ros

R. bed för oss
Du Davids torn

R. bed för oss
Du elfenbenstorn

R. bed för oss
Du gyllene hus

R. bed för oss
Du Förbundets ark

R. bed för oss
Du Himmelens port

R. bed för oss
Du morgonstjärna

R. bed för oss
Du de sjukas hälsa

R. bed för oss
Du syndarnas tillflykt

R. bed för oss
Du de bedrövades tröst

R. bed för oss
Du de kristnas hjälp

R. bed för oss
Änglarnas Drottning

R. bed för oss
Patriarkernas Drottning

R. bed för oss
Profeternas Drottning

R. bed för oss
Apostlarnas Drottning

R. bed för oss
Martyrernas Drottning

R. bed för oss
Bekännarnas Drottning

R. bed för oss
Jungfrurnas Drottning

R. bed för oss
Alla de Heligas Drottning

R. bed för oss
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck

R. bed för oss
Du Drottning upptagen i Himmelen

R. bed för oss
Du Drottning av den Heliga Rosenkransen

R. bed för oss
Du familjernas Drottning

R. bed för oss

Du fredens Drottning

R. bed för oss


Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. förskona oss Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. bönhör oss, o Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. förbarma Dig över oss, o Herre.V.   Bed för oss, Heliga Guds Moder,

R.   att vi blir värdiga Kristi löftenLåt oss bedja:

Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss på den Heliga alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias fran all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen. Genom Kristus vår Herre.

Amen

Under oktobermånad så avslutar Rosenkransens Vänner sin Rosenkransbön med Loretolitanian, eller Jungfru Marias Litania i enlighet med Påve Leo XIII's upprop till de troende år 1883 (Superiore Anno) - att under oktober månad, be Loreto Litanian, eller Jungfru Marias Litania som den även kallas (det är brukligt att efter Salve Regina bedja en Mariansk litania).

Påve Leo XIII upprepade dessutom sin beordran, i sin skrift Diuturni Temporis år 1898, att Jungfru Marias Litania, eller Loreto Litanian, ska bedjas efter Rosenkransen under hela Oktober månad:

"Finally we ordered the addition to the Litany of Loreto of the invocation "Queen of the most Holy Rosary," as an augury of victory in our present warfare."


Vi fortsätter traditionen med att avsluta vår dagliga Rosenkrans med Loretolitanian:

  • Jubileumsåret 2019, med sin början den 8 december, markerade 100 årsjubiléet av Vår Fru av Loreto som skyddshelgon.
  • Den 14 augusti 2020 så meddelas det att jubileumsårset som började den 8 december 2019 förlängs till 10 december 2021 pga coronaviruset.
  • Den 7 oktober 2021 är det 450års-jubileet för Slaget vid Lepanto.

  • Den 10 december 1925 visar sig Vår Fru av Akita tillsammans med sin Son "Look, my daughter, at my Heart, surrounded with thorns with which ungrateful men pierce me at very moment by their blasphemies and ingratitude. ...
    say that I promise to assist at the hour of death, with the graces necessary for salvation, all those who, on the first Saturday of five consecutive months, shall confess, receive Holy Communion, recite five decades of the rosary, and keep me company for 15 minutes while meditating on the 15 mysteries of the rosary, with the intention of making reparation to me."


Det är en tydlig signal om att vi fortsatt ska be Rosenkransen varje dag.

Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan en kraftens och kärlekens och självbesinningens ande.

(2 Tim 1:7)

VALFRI AVSLUTNING