Helgande till Jesus, Maria och Josef

 

Helgande till Jesu heliga Hjärta 

Av Sankta Margareta Maria Alacoque

 

O Jesu Heliga Hjärta, till Dig helgar jag och giver min person och mitt liv, mina handlingar, prövningar, och lidanden, på det att hela den varelse jag är härefter bara må brukas till att älska, hedra och ära Dig. Detta är min oåterkalleliga vilja, att enbart höra till Dig och att göra allt för Din kärlek, allt medan jag av allt mitt hjärta bortstöter allt som kan misshaga Dig.

 

Jag tager Dig O Heliga Hjärta som det enda föremålet för min kärlek, mitt livs beskydd, löftet om min frälsning, försoning för min svaghet och brist på fasthet, gottgörelse för alla mitt livs fel och brister, och min trygga tillflykt vid min dödsstund. O högst barmhärtiga Hjärta, må Du vara mitt försvar inför  Gud, Din Fader, och skydda mig mot Hans vrede, vilken jag så rättvist förtjänar. Jag fruktar allt på grund av min egen svaghet och illvilja, men jag ställer all min förtröstan till Dig, O kärleksfulla Hjärta, till Din evinnerliga godhet står allt mitt hopp. Utrota i mig allt som kan misshaga Dig bära Dig emot. Inprägla Din rena kärlek så djupt i mitt hjärta att jag aldrig kommer att glömma Dig eller vara skild från Dig.

 

Jag bönfaller Dig, i Din eviga godhet, att ge mig nåden att mitt namn må vara präglat på Ditt Hjärta, för det är där jag finner all min sällhet och härlighet, att få leva och dö som en av Dina hängivna tjänare.

Amen

Act of Consecration to the Sacred Heart of Jesus

Översättning: Gunilla von Wachenfelt