ÄRORIKA MYSTERIET

steg-för-steg Rosenkrans


(Latin)


Detail: Apostles  Creed, Johann Sadeler, after M. de Vos, 1579. The Art of Christianity Collection. Used with Permission.

MEDITATION INFÖR ROSENKRANSEN


– Utan tro finns inget hopp och utan hopp finns ingen kärlek –

– genom meditationen får hjärnan ägna sig åt en stilla eftertanke –


GUDS RUSTNING

– Efesierbrevet 6:10-18 –

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

Ta på er Guds rustning,

så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.

Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.

Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund.

Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

Amen

Our Lady of Rosary with St. Dominicus de Guzmán and St. Catherine of Siena, Seville School, ca. 1760

The Art of Christianity Collection. AP00011. Used with Permission.

INTRODUKTION

Vi börjar alltid med Ärkeängel St. Michaelbönen som skydd för vår rosenkransbön samt dess intentioner,

följt av den Mirakulösa Medaljens bön.

Därefter följer bönen till St. Josef, den Universiella Kyrkans skyddspatron.


+ I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen

 

+  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,
var oss ett värn mot Satans ondska och försåt!
‘Må Gud befalla honom’, så ber vi ödmjukt,

och du, furste över de himmelska härskarorna,
med Guds kraft nedstöt till helvetet djävulen och de övriga onda andar,

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.  

Amen

Den Mirakulösa Medaljens bön

The Raccolta, ed. 1910, #255


O MARIA sine labe concépta, ora pro nobis, qui ad te confúgimus.

-------------

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till Dig!

O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee!

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous!(p.s. vi upptäckte vid ett tillfälle att vår egen Mirakulösa Medaljen var felaktig då bönen var fel. Efter mycket letande har det visat sig att det faktiskt vimlar av olika böner, och medaljer som är inkorrekta.

Det korrekta är att bönen på medaljen ska synas OCH bönen ska vara korrekt.

Glöm inte bort att medaljerna dessutom ska välsignas och stänkas med vigvatten.

Ovan versioner är korrekta och godkända av en exorcistpräst.)


Detail: The Flight to Egypt, Jacob Jordeans. The Art of Christianity Collection. AP00037. Used with Permission.

Bön till Sankt Josef

– skyddshelgon för den Universiella Kyrkan (150 år (år 2020)),

Fäder, den Heliga Familjen, Familjer, de i Äktenskap, Arbetare samt Terror of Demons –


Salige Josef,

Högst vaksamme beskyddare av den Heliga Familjen,

försvara Jesu Kristi utvalda avkomma.

Högst kärleksfulle fader,

bevara oss från villfarelsens och korruptionens fördärv.

Du modigaste av beskyddare,

hjälp oss från Himlen i denna konflikt med mörkrets makter.

Och precis som du för länge sedan räddade Jesusbarnet

när Hans liv var i fara, försvara nu Guds Heliga Kyrka mot fiendens försåt och från all motgång.

Värna oss för evigt under ditt beskydd, så att vi,

genom att följa ditt exempel och styrkta av din hjälp

må kunna leva ett heligt liv, dö en lycklig död,

och uppnå evig sällhet i Himlen..

Amen

Originalbön: Leo XIII, Quamquam Pluries. 15 aug. 1889.

Översättning: Gunilla von Wachenfelt.


Inför intentionen ber vi

Fatima Ängelns gottgörelse- & försoningsbön samt Fredsängelns Förlåtelsebön.

Högst Heliga Treenighet,

Fadern, Sonen och den Helig Ande,

jag dyrkar Dig innerligt och frambär Dig Jesu Kristi allra käraste

Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet,

närvarande i världens alla tabernakel,

som gottgörelse för de illdåd, vanhelgande och likgiltighet

med vilka Han är sårad av.

Och genom det Heliga Hjärtats och

Marias Obefläckade Hjärtas oändliga välgärningar,

ber jag om omvändelse för de arma syndare.

 

Min Gud, till Dig står min tro, min dyrkan,

mitt hopp och min kärlek!

Jag ber om förlåtelse för alla

som inte tror, inte hoppas, inte tillber, inte älskar Dig.

Amen

 


CONFITEOR

Syndabekännelse


Jag bekänner inför Gud allsmäktig, den saliga ständiga jungfrun Maria, den salige ärkeängeln Mikael, den salige Johannes Döparen, de heliga apostlarna Petrus och Paulus, alla helgon, och dig, fader, att jag har syndat i tankar, ord och gärningar.


Detta är min skuld,      min skuld,      min stora skuld,


Därför ber jag den saliga ständiga jungfrun Maria, den salige ärkeängeln Mikael, den salige Johannes Döparen, de heliga apostlarna Petrus och Paulus, alla helgon, och dig, fader, att bedja för mig till Herren, vår Gud.


Bed för oss, heliga Guds moder så att vi blir värdiga Kristi löften.

O Maria Obefläckade Hjärta, Kyrkans Drottning och Moder,

jag förnyar min helgelse till Dig för denna dag och för evigt,

så att du kan använda mig till Jesus kommande kungarike.

För detta ändamål erbjuder jag Dig idag

alla mina böner, gärningar och försakelser.  

Amen

(The Immaculata prayer by St. Maximilian Kolbe)

Helgande till Jesu heliga Hjärta 

Av Sankta Margareta Maria Alacoque

Helgande till Jesus, Maria och Josef

 

O Jesu Heliga Hjärta, till Dig helgar jag och giver min person och mitt liv, mina handlingar, prövningar, och lidanden, på det att hela den varelse jag är härefter bara må brukas till att älska, hedra och ära Dig. Detta är min oåterkalleliga vilja, att enbart höra till Dig och att göra allt för Din kärlek, allt medan jag av allt mitt hjärta bortstöter allt som kan misshaga Dig.

 

Jag tager Dig O Heliga Hjärta som det enda föremålet för min kärlek, mitt livs beskydd, löftet om min frälsning, försoning för min svaghet och brist på fasthet, gottgörelse för alla mitt livs fel och brister, och min trygga tillflykt vid min dödsstund. O högst barmhärtiga Hjärta, må Du vara mitt försvar inför  Gud, Din Fader, och skydda mig mot Hans vrede, vilken jag så rättvist förtjänar. Jag fruktar allt på grund av min egen svaghet och illvilja, men jag ställer all min förtröstan till Dig, O kärleksfulla Hjärta, till Din evinnerliga godhet står allt mitt hopp. Utrota i mig allt som kan misshaga Dig bära Dig emot. Inprägla Din rena kärlek så djupt i mitt hjärta att jag aldrig kommer att glömma Dig eller vara skild från Dig.

 

Jag bönfaller Dig, i Din eviga godhet, att ge mig nåden att mitt namn må vara präglat på Ditt Hjärta, för det är där jag finner all min sällhet och härlighet, att få leva och dö som en av Dina hängivna tjänare.

Amen

©The Society of the Holy Rosary, 2019®, Commander Cross Rosary®


OFFERBÖN INFÖR ROSENKRANSEN

(offerbön som inkl. Vår Fru av Fatimas eukaristiska bön,

från första uppenbarelse i Fatima den 13 maj 1917)


Evige Fader, jag offrar Dig denna rosenkransbön,

genom Marie Obefläckade Hjärta

i förening med hennes Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod,

som tacksägelse för alla Dina välgärningar,

enligt Jesu Heliga Hjärtas intentioner;

för all nåd och välsignelse som skall sluta oss nära

detta älskade Hjärta i livet, i döden, i tid och evighet;

för de sjuka; de döende;

för syndarnas omvändelse och för själarna i Skärselden;

för dem som har bett om vår förbön

och som vi är förpliktade att be för

samt för familjeintentioner, att Du, Gud,

må leda allt till Din större ära och härlighet

och för en salig död för oss alla.Låt oss be för Påve Fransiskus eviga själ och att vår Helige Fader står tydligt och starkt,

istället för mångtydigt och svagt inför hans fiender

som genom den Ondes ansatthet vill förgöra våra själar.

Vi ber om Rysslands konsekration till Jungfru Marie Obefläckade Hjärta.O högst Heliga Treenighet, jag dyrkar Dig.

Min Gud, min Gud,

jag älskar Dig i det högst Välsignade Sakramentet.

Amen

HÄR BÖRJAR DEN HELIGA ROSENKRANSEN

Signum Crucis

+ I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen

 

  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen

Därefter (fortfarande på korset) ber vi Den Apostoliska Trosbekännelsen.

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig,

himmelens och jordens Skapare.

Jag tror ock på Jesus Kristus,

Hans enfödde Son, vår Herre,

Knäfall

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av Jungfrun Maria,

avslut knäfall

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nedstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till Himmelen,

sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

                   

Jag tror ock

på den Helige Ande,

den Heliga Katolska Kyrkan,

de Heligas samfund,

syndernas förlåtelse,

köttets uppståndelse

och ett evigt liv.    

Amen

Fader vår    (Första pärlan efter korset)   (CCC 2759 & Matt 6:9-13).

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde.

Amen

På de tre samlade pärlorna:

Hell Dig Maria  


vilket står för de gudomliga dygderna:   Tro,   Hopp,   Kärlek

Hell dig Maria,
full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss föröke tron

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

 

 

Hell dig Maria,
full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss styrke hoppet

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

 


Hell dig Maria,
full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss upptände kärleken

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

                   Pärla 5   Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

Nästa steg är den sammanlänkande Medaljongen

och de 

Ärorika Mysterierna

På ensamma pärlan:

introducera det första Ärorika mysteriet    (primumum mysterium Gloriósa):

En Ängel förkunnar Jesu uppståndelse vid graven,    (Resuréctio) 

(Mark 16:1-8)


När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesus. Tidigt på morgonen kom de till graven, solen var uppstånden.


De sade till varandra: ”Vem skall rulla undan den stora stenen från gravens öppning åt oss?”


Men så fick de se att stenen var bortvältrad. De gick in i graven och såg en ung man i en vit dräkt sitta där till höger, och de blev förvånade. Men han sade till dem:


”Var inte förvånade. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev kors-fäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.”


Då lämnade de graven och de sade ingenting till någon, för de var rädda.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

På ensamma pärlan:

introducera det andra Äroika mysteriet    (secundum mysterium Gloriósa):

Jesu Himmelsfärd,    (Asénsio) 

(Apg 1:6-11)

ni får kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och ända till jordens yttersta gräns.”


När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”


Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

På ensamma pärlan:

introducera det tredje Ärorika mysteriet    (tertium mysterium Gloriósa):

Den Helige Andes utgjutande,    (Descénsus Spiritus Sancti) 

(Apg 2:1-12)

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem.


Alla fylldes av helig ande och började tala andra språk, med de ord som Anden ingav dem.

”Hur kan var och en av oss höra sitt eget modersmål talas

– om Guds stora gärningar.”

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, beds efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

På ensamma pärlan:

introducera det fjärde Äromysteriet    (quarttum mysterium Gloriósa):

Marias upptagning i Himmelen,    (Assúmptio) 

(1 Thess 4:13-18)

vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.


Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. ty när Herren själv, med jubel, med röst av ärkeängeln, och med trumpet av Gud, skall stiga ned från himmelen, och de döda i Kristus skall uppstå först … för att möta Herren i rymden. Så skall vi alltid få vara hos Herren.


Så trösta nu varandra med dessa ord.

O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

På ensamma pärlan:

introducera det femte Ärorika mysteriet    (quintum mysterium Gloriósa):

Marias kröning i himmelen,    (Coronátio in Caelo)

(Upp 12:1, 14-15, Jes 6:3)

Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.

Och jag hörde en röst från himlen som rösten av stora vatten och rösten av stark åska, och rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra levande varelserna och de äldste; och ingen kunde lära sig den sången …

I deras mun har det aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria.


Och de ropade till varandra:

Helig, helig, helig

är Herren Sebaot!

Hela jorden är full av hans härlighet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen

Låt oss be 10 Hell Dig Maria för våra intentioner

Hell dig Maria,
full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen

Lovprisningen     (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla) 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen

3e uppenbarelsen av Vår Fru i Fatima (som enligt Vår Fru i Fatima, bedjes efter varje mysterium):


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen

Den Förenande Medaljongen

Kransen är sluten och vi har nu nått den förenande medaljongen

där vi ber Salve Regina.


De Marianska hymnerna sjungs efter Rosenkransens avslut.

Salve Regina,

Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus,

gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum,

benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens,

o pia,

o dulcis Virgo Maria.

V. Bed för oss, o heliga Guds Moder.     

R. Att vi må bli värdiga Kristi löften.

Avslutande Rosenkransbön inför Korset

Gud, din enfödde Son har genom sitt liv,

sin död och sin uppståndelse

förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss.

Vi ber dig:

låt oss som i den saliga jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen

 

  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen

Här avslutar Kardinal Leo Burke och Biskop Athanasius Schneider sin Rosenkrans på latin.


Rosenkransens Vänner fortsätter följa pärlorna väg till Korset...

PÅ ROSENKRANSKORSET


- LÅT OSS FÖRENAS MOT ONDSKAN -

vid foten av korset

Låt oss bedja :


I Ditt Namn, o Jesus Kristus, vår Herre och Gud, styrkta av förböner av den Obefläckade Jungfrun Maria, Guds Moder, av den Salige Ärkeängeln Mikael, och av de saliga Apostlarna Petrus och Paulus, och alla Helgon, åtar vi oss trosvissa att tillbakavisa djävulens attacker och svek.


Helige Josef, du vars beskydd är så stor, så stark; du som är vår förespråkare inför Guds Tron; jag sätter all min tillit och mina önskningar till dig.


O min Jesus, jag gör det av kärlek till Dig för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för alla de synder som begås mot Marias rena Obefläckade Hjärta.


Och du, Maria, Prästers Heliga Moder, välsigna och beskydda alla präster från farorna i deras heliga kallelse och led dessa arma förvirrade kardinaler, biskopar och präster som varit otrogna sin sublima kallelse, med välvillig moders hand, tillbaka den gode herden!

Amen.Låt oss be för vår Helige Fader – Påve Fransiskus I eviga själ och för de Påvliga intentioner (Raccolta).


V. Må Herren bevara honom, ge honom långt liv, göra honom välsignad här på jorden, och må Herren inte överlämna honom till hans fienders makt.


V. Må din hand vara på din helige tjänare.

R. Och på din son som du har smort.

 

Amen


 

Under din barmhärtighet tar vi vår tillflykt, Guds Moder.

Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd utan rädda oss ur faror,

du enda rena, du enda välsignade.

Amen


Ärkeängel Mikael, Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden, Försvara oss mot den onde fienden och be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,
var oss ett värn mot Satans ondska och försåt!
‘Må Gud befalla honom’, så ber vi ödmjukt,

och du, furste över de himmelska härskarorna,
med Guds kraft nedstöt till helvetet djävulen och de övriga onda andar,

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.  

Amen

I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen

 

  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen

MARIANSKA HYMNER

(säsongsrelaterade)


Alma Redemptoris

Ave Regina Caelorum

Regina Caeli

Salve Regina

VALFRI AVSLUTNING

BÖN TILL MIN SKYDDSÄNGEL

Guds ängel,

som är min beskyddare,

upplys, försvara, styr och vägled mig,

vilket har blivit anbefallt åt Dig av Gud Faders kärlek.

Amen

Ángele Dei,

qui custos es mei,
me tibi commissum pietáte supérna,
hodie illúmina, custódi, rege et gubérna.
Amen

Loretolitanian även kallad  Jungfru Marias Litania

eller Lauretanska Litanian


- obligatorisk under oktober månad - nu obligatoriskt under jubileumsåret -


Herre, förbarma Dig,

R. Herre, förbarma Dig.

Kristus, förbarma Dig,

R. Kristus, förbarma Dig.

Herre, förbarma Dig, Kristus, hör oss,

R. Kristus, bönhör oss.


Gud Fader i Himmelen,   

R: förbarma Dig över oss.

Guds Son, världens Frälsare,   

R: förbarma Dig över oss.

Gud, Helige Ande,   

R: förbarma Dig över oss.

Heliga Treenighet, en ende Gud,   

R: förbarma Dig över oss.


Heliga Maria,

R. bed för oss
Heliga Guds Moder

R. bed för oss
Heliga Jungfru över alla Jungfrur

R. bed för oss
Kristi Moder

R. bed för oss
Kyrkans Moder

R. bed för oss
Den Gudomliga Nådens Moder

R. bed för oss
Du rena Moder

R. bed för oss
Du kyska Moder

R. bed för oss
Du okränkta Moder

R. bed för oss
Du Moder utan fläck

R. bed för oss
Du högt älskade Moder

R. bed för oss
Du underbara Moder

R. bed för oss
Du det Goda Rådets Moder

R. bed för oss
Du Moder till vår Skapare

R. bed för oss
Du Moder till vår Frälsare

R. bed för oss
Du visa Jungfru

R. bed för oss
Du vördnadsvärda Jungfru

R. bed för oss

Du högt lovade Jungfru

R. bed för oss
Du mäktiga Jungfru

R. bed för oss
Du milda Jungfru

R. bed för oss
Du trogna Jungfru

R. bed för oss
Rättfärdighetens spegel

R. bed för oss
Vishetens säte

R. bed för oss
Orsak till vår glädje

R. bed för oss

Du Andens kalk

R. bed för oss
Du dyrbara kalk

R. bed för oss
Du hängivenhetens kalk

R. bed för oss
Du hemlighetsfulla ros

R. bed för oss
Du Davids torn

R. bed för oss
Du elfenbenstorn

R. bed för oss
Du gyllene hus

R. bed för oss
Du Förbundets ark

R. bed för oss
Du Himmelens port

R. bed för oss
Du morgonstjärna

R. bed för oss
Du de sjukas hälsa

R. bed för oss
Du syndarnas tillflykt

R. bed för oss
Du de bedrövades tröst

R. bed för oss
Du de kristnas hjälp

R. bed för oss
Änglarnas Drottning

R. bed för oss
Patriarkernas Drottning

R. bed för oss
Profeternas Drottning

R. bed för oss
Apostlarnas Drottning

R. bed för oss
Martyrernas Drottning

R. bed för oss
Bekännarnas Drottning

R. bed för oss
Jungfrurnas Drottning

R. bed för oss
Alla de Heligas Drottning

R. bed för oss
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck

R. bed för oss
Du Drottning upptagen i Himmelen

R. bed för oss
Du Drottning av den Heliga Rosenkransen

R. bed för oss
Du familjernas Drottning

R. bed för oss

Du fredens Drottning

R. bed för oss


Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. förskona oss Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. bönhör oss, o Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. förbarma Dig över oss, o Herre.V.   Bed för oss, Heliga Guds Moder,

R.   att vi blir värdiga Kristi löftenLåt oss bedja:

Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss på den Heliga alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias fran all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen. Genom Kristus vår Herre.

Amen

Under oktobermånad så avslutar Rosenkransens Vänner sin Rosenkransbön med Loretolitanian, eller Jungfru Marias Litania i enlighet med Påve Leo XIII's upprop till de troende år 1883 (Superiore Anno) - att under oktober månad, be Loreto Litanian, eller Jungfru Marias Litania som den även kallas (det är brukligt att efter Salve Regina bedja en Mariansk litania).

Påve Leo XIII upprepade dessutom sin beordran, i sin skrift Diuturni Temporis år 1898, att Jungfru Marias Litania, eller Loreto Litanian, ska bedjas efter Rosenkransen under hela Oktober månad:

"Finally we ordered the addition to the Litany of Loreto of the invocation "Queen of the most Holy Rosary," as an augury of victory in our present warfare."


Vi fortsätter traditionen med att avsluta vår dagliga Rosenkrans med Loretolitanian:

  • Jubileumsåret 2019, med sin början den 8 december, markerade 100 årsjubiléet av Vår Fru av Loreto som skyddshelgon.
  • Den 14 augusti 2020 så meddelas det att jubileumsårset som började den 8 december 2019 förlängs till 10 december 2021 pga coronaviruset.
  • Den 7 oktober 2021 är det 450års-jubileet för Slaget vid Lepanto.

  • Den 10 december 1925 visar sig Vår Fru av Akita tillsammans med sin Son "Look, my daughter, at my Heart, surrounded with thorns with which ungrateful men pierce me at very moment by their blasphemies and ingratitude. ...
    say that I promise to assist at the hour of death, with the graces necessary for salvation, all those who, on the first Saturday of five consecutive months, shall confess, receive Holy Communion, recite five decades of the rosary, and keep me company for 15 minutes while meditating on the 15 mysteries of the rosary, with the intention of making reparation to me."


Det är en tydlig signal om att vi fortsatt ska be Rosenkransen varje dag.

Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan en kraftens och kärlekens och självbesinningens ande.

(2 Tim 1:7)