BÖN FÖR GOTTGÖRELSE ÅT JESU EUKARISTISKA HJÄRTA

Skriven av biskop Athanasius Schneider för detta Eukaristiska Gottgörelse-korståg.

Översättning: Gunilla von Wachenfelt


Min Gud, jag tror på Dig, jag dyrkar Dig, jag förlitar mig på Dig,

och jag älskar Dig.

Jag ber om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte dyrkar Dig, inte förlitar sig på Dig, och inte älskar Dig.

 

Min Gud, jag tror på Dig, jag dyrkar Dig, jag förlitar mig på Dig,

och jag älskar Dig.

Jag ber om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte dyrkar Dig, inte förlitar sig på Dig, och inte älskar Dig.

 

Min Gud, jag tror på Dig, jag dyrkar Dig, jag förlitar mig på Dig,

och jag älskar Dig.

Jag ber om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte dyrkar Dig, inte förlitar sig på Dig, och inte älskar Dig.

(Tre gånger enligt Ängelns första uppenbarelse vid Fatima, 1916).

 


O Jesu Gudomliga Eukaristiska Hjärta. Se på oss som med ångerfulla och tillbedjande hjärtan knäfaller inför majestätet av Ditt Högst Saliga Hjärtas välgörande kärlek.


Vi förklarar oss redo att göra bot genom frivillig gottgörelse, inte bara för våra egna personliga förseelser, utan särskilt för de outsägliga illdåd, helgerån, och likgiltighet med vilka Du förolämpats i det Allraheligaste Sakramentet av Din Gudomliga kärlek i denna vår tid, särskilt genom bruket av att taga nattvarden i handen, och att mottaga den Heliga nattvarden i ett tillstånd av otro och dödssynd.

 

Ju mer bristen på tro anfaller Din Gudomlighet och Din Verkliga Närvaro i Eukaristin

desto mer tror vi på Dig och dyrkar Dig,

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta där Gudomlighetens helhet bor!

 

Ju mer dina sakrament besudlas,

Desto starkare tror vi på dem och desto mer vördnadsfullt vill vi mottaga dem,

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, livets och helighetens källa!

 

Ju mer Dina högstsaliga sakrament svartmålas och hädas, 

desto mer förkunnar vi högtidligt:

“Min Gud, jag tror på Dig, jag dyrkar Dig, jag förlitar mig på Dig och jag älskar Dig. Jag ber om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte dyrkar Dig, inte förlitar sig på Dig och inte älskar Dig.” 

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, värdigt allt lovprisande! 

 

Ju mer Du blir övergiven och bortglömd i Dina kyrkor

desto mer vill vi besöka Dig som bor bland oss i våra kyrkors tabernakel.

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, Guds Hus och Himmelens port!

 

Ju mer firandet av det eukaristiska offret berövas sin helighet,

desto mer vill vi stödja ett vördnadsfullt firande av den Heliga Mässan, till såväl det yttre som det inre byggt på Dig,

          R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, den Högstes tabernakel!


Ju mer Du mottages på ett sätt som saknar ödmjukhet och dyrkan, i stående nattvardsgästers händer,

desto mer vill vi ta emot Dig, på tungan, knäfallande, med tjänarens ödmjukhet och spädbarnets enkelhet,

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, med oändligt majestät!

 

Ju mer Din Heliga Nattvard mottages av orena hjärtan i ett tillstånd av dödssynd,

desto mer vill vi utföra botgörande handlingar och rena våra hjärtan med att ofta mottaga botens sakrament.

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, vår frid och vår försoning!

 

Ju mer helvetet arbetar på själarnas eviga fördömelse,

desto mer må vår nit för deras frälsning brinna med Din kärleks eld. 

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, frälsning för dem som tyr sitt hopp till Dig!

 

Ju mer man vidhåller att en mångfald av religioner är Guds positiva vilja och en rättighet grundad i människans natur, och ju mer relativismen sprider sig inom doktrinen,

desto mer bekänner vi utan fruktan att Du är människans ende Frälsare,

och den enda vägen till Gud, Fadern,

          R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, konung och centrum för alla hjärtan

           

Ju mer Kyrkans myndigheter fortsätter att vara förhärdade vad gäller visandet av hedniska gudar i kyrkor, och till och med i Rom, ju mer bekänner vi sanningen:”Vilken överenskommelse har Guds tempel med avgudar?” (2 Kor, 6:16),  desto mer kommer vi att fördöma med er “förödelsens styggelse, som står på den heliga platsen” (Matt. 24:15),

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, Guds heliga tempel!

 

Ju mer man glömmer Dina heliga bud och bryter mot dem,

desto mer vill vi följa dem, med hjälp av Din nåd,

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, alla dygders bottenlösa djup!

 

Ju mer sensualitet, själviskhet och förmätenhet styr bland människor,

desto mer vill vi viga våra liv åt Dig i offer och självförnekelse.

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, överväldigat av klander!

 

Ju mer våldsamt helvetets portar stormar mot Din Kyrka och Petrus klippa i Rom,

desto mer tror vi på att Din Kyrka är oförstörbar,

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, källa till all tröst, som inte överger din Kyrka och Petrus klippa även i de svåraste stormar!


Ju mer människor skiljs från varandra i hat, våld, och själviskhet,

desto mer nära varann, såsom medlemmar i Guds enda familj i Kyrkan, vill vi älska varann i Dig!

R: O Jesu Eukaristiska Hjärta, fullt av godhet och kärlek!


O Jesu Eukaristiska Hjärta, giv oss Din nåd, på det att vi må vara trogna och ödmjuka tillbedjare, vänner, försvarare, och tröstare åt Ditt Eukaristiska Hjärta i detta vårt liv och få nåden att ta emot Din kärlek i den saliga uppenbarelsen i all evighet.

Amen


Min Gud, jag tror på Dig, jag dyrkar Dig, jag förlitar mig på Dig,

och jag älskar Dig.

Jag ber om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte dyrkar Dig, inte förlitar sig på Dig, och inte älskar Dig.

 

Min Gud, jag tror på Dig, jag dyrkar Dig, jag förlitar mig på Dig,

och jag älskar Dig.

Jag ber om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte dyrkar Dig, inte förlitar sig på Dig, och inte älskar Dig.

 

Min Gud, jag tror på Dig, jag dyrkar Dig, jag förlitar mig på Dig,

och jag älskar Dig.

Jag ber om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte dyrkar Dig, inte förlitar sig på Dig, och inte älskar Dig.

(Tre gånger enligt Ängelns första uppenbarelse vid Fatima, 1916).

 

 


 

Vår Fru av det Heliga Sakramentet, bed för oss! 

Sankt Thomas Aquinas, bed för oss!

Sankt Peter Julian Eymard, bed för oss!

Sankt Francisco Marto, bed för oss!

Sankt Padre Pio, och alla Eukaristiska helgon, bed för oss!