GLÄDJERIKA MYSTERIET

steg-för-steg Rosenkrans


på latin


Detail: Annunciation to the Shepherds, after Rembrandt, 1634. The Art of Christianity Collection. AP00125. Used with Permission.

MEDITATION INFÖR ROSENKRANSEN


– Utan tro finns inget hopp och utan hopp finns ingen kärlek –

– genom meditationen får hjärnan ägna sig åt en stilla eftertanke –


GUDS RUSTNING

– Efesierbrevet 6:10-18 –


Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

Ta på er Guds rustning,

så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.

Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.

Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund.

Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

Amen.

Our Lady of Rosary with St. Dominicus de Guzmán and St. Catherine of Siena, Seville School, ca. 1760

The Art of Christianity Collection. AP00011. Used with Permission.

INTRODUKTIONSBÖNER INFÖR ROSENKRANSEN


I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.


Den Mirakulösa Medaljens bön

The Raccolta, ed. 1910, #255


O MARIA sine labe concépta, ora pro nobis, qui ad te confúgimus.

-------------

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till Dig!

O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee!

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous!Detail: The Flight to Egypt, Jacob Jordeans. The Art of Christianity Collection. AP00037. Used with Permission.

Bön till Sankt Josef

– skyddshelgon för den Universiella Kyrkan (150 år (år 2020)),

Fäder, den Heliga Familjen, Familjer, de i Äktenskap, Arbetare samt Terror of Demons –


Salige Josef,

Högst vaksamme beskyddare av den Heliga Familjen,

försvara Jesu Kristi utvalda avkomma.

Högst kärleksfulle fader,

bevara oss från villfarelsens och korruptionens fördärv.

Du modigaste av beskyddare,

hjälp oss från Himlen i denna konflikt med mörkrets makter.

Och precis som du för länge sedan räddade Jesusbarnet

när Hans liv var i fara,

försvara nu Guds Heliga Kyrka mot fiendens försåt

och från all motgång.

Värna oss för evigt under ditt beskydd, så att vi,

genom att följa ditt exempel och styrkta av din hjälp

må kunna leva ett heligt liv, dö en lycklig död,

och uppnå evig sällhet i Himlen..

Amen.

Originalbön: Leo XIII, Quamquam Pluries. 15 aug. 1889.

Översättning: Gunilla von Wachenfelt.


OFFERBÖN INFÖR ROSENKRANSEN

(offerbön som inkl. Vår Fru av Fatimas eukaristiska bön,

från första uppenbarelse i Fatima den 13 maj 1917)


Evige Fader, jag offrar Dig denna rosenkransbön,

genom Marie Obefläckade Hjärta

i förening med hennes Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod,

som tacksägelse för alla Dina välgärningar,

enligt Jesu Heliga Hjärtas intentioner;

för all nåd och välsignelse som skall sluta oss nära

detta älskade Hjärta i livet, i döden, i tid och evighet;

för de sjuka; de döende;

för syndarnas omvändelse och för själarna i Skärselden;

för dem som har bett om vår förbön

och som vi är förpliktade att be för

samt för familjeintentioner, att Du, Gud,

må leda allt till Din större ära och härlighet

och för en salig död för oss alla.Bed för oss, heliga Guds moder så att vi blir värdiga Kristi löften.

O Maria Obefläckade Hjärta, Kyrkans Drottning och Moder,

jag förnyar min helgelse till Dig för denna dag och för evigt,

så att du kan använda mig till Jesus kommande kungarike.

För detta ändamål erbjuder jag Dig idag

alla mina böner, gärningar och försakelser.

(The Immaculata prayer by St. Maximilian Kolbe)
Låt oss be för Påve Fransiskus eviga själ

och att vår Helige Fader står tydligt och starkt,

istället för mångtydigt och svagt inför hans fiender

som genom den Ondes ansatthet vill förgöra våra själar.

Vi ber om Rysslands konsekration till Jungfru Marie Obefläckade Hjärta.

Amen.


HÄR BÖRJAR DEN HELIGA ROSENKRANSEN

Korstecknet

Signum Crucis


I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

Därefter (fortfarande på korset) ber vi Den Apostoliska Trosbekännelsen.

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig,

himmelens och jordens Skapare.

Jag tror ock på Jesus Kristus,

Hans enfödde Son, vår Herre,

Här bugar/knäböjer man

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av Jungfrun Maria,

avslut bugning/knäböjning

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nedstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till Himmelen,

sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

                   

Jag tror ock

på den Helige Ande,

den Heliga Katolska Kyrkan,

de Heligas samfund,

syndernas förlåtelse,

köttets uppståndelse

och ett evigt liv.    

Amen.

Fader vår    (Första pärlan efter korset)   (CCC 2759 & Matt 6:9-13).

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde.

Amen.

Hell Dig Maria

På de tre samlade pärlorna, vilket står för de gudomliga dygderna: Tro, Hopp, Kärlek.Hell dig Maria, full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus   -  som i oss föröke tron

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.

 

 

Hell dig Maria, full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus  -   som i oss styrke hoppet

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.

 


Hell dig Maria, full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus  -  som i oss upptände kärleken

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.


Lovprisningen - på den femte pärlan


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen

Kardinal Leo Burke ber den sk Fatimabönen här, då Vår Fru i Fatima, i den tredje uppenbarelsen 1917 önskade att denna beds efter varje mysterium och Fader vår, Hell Dig Maria och Lovprsningen är alla mysterier.


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen.Nästa steg är den sammanlänkande medaljongen


På ensamma pärlan: introducera det första Glädjerika mysteriet   

(primum mysterium Gaudiósa)


Herrens Bebådelse

(Annunciatio) 


(Luk 1:26-38)

Annunciation, Schelte Adamsz Bolswert, c. 1630  

The Art of Christianity Collection. AP00012. Used with Permission.

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.


Ängeln kom in till henne och sade:

”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”


Hon blev oroad över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne:

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.

Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.

Han skall bli stor och kallas den Högstes son.

Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron,

och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”


Maria sade till ängeln:

”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”


Men ängeln svarade henne:

”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.

Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.

Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom.

Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden.

Ty ingenting är omöjligt för Gud.”


Maria sade:

”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.
Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På ensamma pärlan: introducera det andra Glädjerika mysteriet   

(secundum mysterium Gaudiósa)


Marias besök hos Elisabet

 (Visitatio) 


(Luk 1:39-45)

Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet.

 

När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst:

”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig? För se, när mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd. och salig är hon som trodde att det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På ensamma pärlan: introducera det tredje Glädjerika mysteriet   

(tertium mysterium Gaudiósa)


Jesus Födelse

(Nativitas) 


(Luk 2:1-7)


Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att all bebolig mark skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinus var ståthållare i Syrien.

 

Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judéen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

 

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba i spiltan de befann sig, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget.”
Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På ensamma pärlan:  introducera det fjärde Glädjerika mysteriet   

(quarttum mysterium Gaudiósa)


Jesus frambärande i Templet   

(Presentatio) 


(Luk 2:22-35)


När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.

I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:


”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen.” …

”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”
Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På ensamma pärlan: introducera det femte Glädjerika mysteriet   

(quintum mysterium Gaudiósa)


Jesu återfinnande i Templet   

(Inventio in Templo)


(Luk 2:41-52)


Men barnet växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av vishet; och Guds nåd var över honom. Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där.


Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav.

Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: ”Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?”

Men de förstod inte vad han menade med sina ord.


Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade alla orden i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.
Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På den Förenande Medaljongen

Kransen är sluten och vi har nu nått den förenande medaljongen där vi ber Salve Regina.


För den som vill sjunga en Mariansk hymn, kan göra så efter Rosenkransens slut.


Salve Regina,

Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus,

gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum,

benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens,

o pia,

o dulcis Virgo Maria.


V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

R. Ut digni efficiámur promissionibus Christi.


Hell dig, o drottning, barmhärtighetens moder;

vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! 

Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn;

till dig sucka vi, sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Vänd därför, du vår förespråkerska,

vänd dina ömma blickar till oss,

och efter denna landsflykt

visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt.

O milda, o hulda, o ljuva jungfru Maria!

 

V. Bed för oss, heliga Guds moder!

R. Att vi må värdiga varda Kristi löften.Rosenkransens avslutningsbön

Oratio ad Finem Rosarii Decendae


Gud, din enfödde Son har genom sitt liv,

sin död och sin uppståndelse

förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss.

Vi ber dig:

låt oss som i den saliga jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

Här avslutar Kardinal Leo Burke och Biskop Athanasius Schneider sin Rosenkrans på latin.


Rosenkransens Vänners Steg-för-steg Rosenkrans följer dock alla pärlor till korset, tecknet för vår frälsning.PÅ ROSENKRANSKORSET


- LÅT OSS VID FOTEN AV KORSET FÖRENAS I KAMPEN MOT ONDSKAN -


Låt oss bedja :


I Ditt Namn, o Jesus Kristus, vår Herre och Gud, styrkta av förböner av den Obefläckade Jungfrun Maria, Guds Moder, av den Salige Ärkeängeln Mikael, och av de saliga Apostlarna Petrus och Paulus, och alla Helgon, åtar vi oss trosvissa att tillbakavisa djävulens attacker och svek.


Helige Josef, du vars beskydd är så stor, så stark; du som är vår förespråkare inför Guds Tron; jag sätter all min tillit och mina önskningar till dig.


O min Jesus, jag gör det av kärlek till Dig för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för alla de synder som begås mot Marias rena Obefläckade Hjärta.


Och du, Maria, Prästers Heliga Moder, välsigna och beskydda alla präster från farorna i deras heliga kallelse och led dessa arma förvirrade kardinaler, biskopar och präster som varit otrogna sin sublima kallelse, med välvillig moders hand, tillbaka den gode herden!

Amen.Låt oss be för vår Helige Fader – Påve N. och för de Påvliga intentionerna (Raccolta).


V. Må Herren bevara honom, ge honom långt liv, göra honom välsignad här på jorden, och må Herren inte överlämna honom till hans fienders makt.


V. Må din hand vara på din helige tjänare.

R. Och på din son som du har smort.

Amen.Påve Fransiskus önskade den 29 sept 2018 att Rosenkransen avslutas med följande böner (Sub tuum och Ärkeängel S:t Mikael).Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta.Under din barmhärtighet tar vi vår tillflykt, Guds Moder.

Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd utan rädda oss ur faror,

du enda rena, du enda välsignade.

Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde.

Amen.Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,
var oss ett värn mot Satans ondska och försåt!
‘Må Gud befalla honom’, så ber vi ödmjukt,

och du, furste över de himmelska härskarorna,
med Guds kraft nedstöt till helvetet djävulen och de övriga onda andar,

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.

Amen.
I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.


REKOMMENDERAD AVSLUTNING


Loretolitanian även kallad  Jungfru Marias Litania eller Lauretanska LitanianHerre, förbarma Dig, 

R. Herre, förbarma Dig.

Kristus, förbarma Dig, 

R. Kristus, förbarma Dig.

Herre, förbarma Dig,

R. Herre, förbarma Dig.

Kristus, hör oss, 

R. Kristus, bönhör oss.


Gud Fader i Himmelen,   

R: förbarma Dig över oss.

Guds Son, världens Frälsare,   

R: förbarma Dig över oss.

Gud, Helige Ande,   

R: förbarma Dig över oss.

Heliga Treenighet, en ende Gud,   

R: förbarma Dig över oss.


Heliga Maria,  R. bed för oss
Heliga Guds Moder  R. bed för oss
Heliga Jungfru över alla Jungfrur  R. ...

Kristi Moder R. ...
Kyrkans Moder R. ...
Den Gudomliga Nådens Moder R. ...
Du rena Moder R. ...
Du kyska Moder R. ...
Du okränkta Moder R. ...
Du Moder utan fläck R. ...
Du högt älskade Moder R. ...
Du underbara Moder R. ...
Du det Goda Rådets Moder R. ...
Du Moder till vår Skapare R. ...
Du Moder till vår Frälsare R. ...
Du visa Jungfru R. ...
Du vördnadsvärda Jungfru R. ...

Du högt lovade Jungfru R. ...
Du mäktiga Jungfru R. ...
Du milda Jungfru R. ...
Du trogna Jungfru R. ...
Rättfärdighetens spegel R. ...
Vishetens säte R. ...
Orsak till vår glädje R. ...

Du Andens kalk R. ...
Du dyrbara kalk R. ...
Du hängivenhetens kalk R. ...
Du hemlighetsfulla ros R. ...
Du Davids torn R. ...
Du elfenbenstorn R. ...
Du gyllene hus R. ...
Du Förbundets ark   R. ...
Du Himmelens port R. ...
Du morgonstjärna R. ...
Du de sjukas hälsa  R. ...

Du syndarnas tillflykt   R. ...
Du de bedrövades tröst R. ...
Du de kristnas hjälp R. ...
Änglarnas Drottning R. ...
Patriarkernas Drottning R. ...
Profeternas Drottning R. ...
Apostlarnas Drottning R. ...
Martyrernas Drottning R. ...
Bekännarnas Drottning R. ...
Jungfrurnas Drottning R. ...
Alla de Heligas Drottning R. ...
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck R. ...
Du Drottning upptagen i Himmelen R. ...
Du Drottning av den Heliga Rosenkransen R. ...
Du familjernas Drottning R. ...

Du fredens Drottning R. ...


Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. förskona oss Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. bönhör oss, o Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. förbarma Dig över oss, o Herre.V.   Bed för oss, Heliga Guds Moder,

R.   att vi blir värdiga Kristi löftenLåt oss bedja:

Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss på den Heliga alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias fran all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen. Genom Kristus vår Herre.

Amen.


MARIANSKA HYMNER

(säsongsrelaterade)


Alma Redemptoris

Ave Regina Caelorum

Regina Caeli

Salve Regina